Ê-xê-chi-ên 35:4

Ê-xê-chi-ên 35:4 VIE2010

Ta sẽ làm cho các thành của ngươi ra hoang mạc và ngươi sẽ trở nên hoang vu. Bấy giờ, ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share