Ê-xê-chi-ên 35:2

Ê-xê-chi-ên 35:2 VIE2010

“Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về núi Sê-i-rơ và nói tiên tri chống lại nó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share