Ê-xê-chi-ên 35:15

Ê-xê-chi-ên 35:15 VIE2010

Vì ngươi đã reo vui khi sản nghiệp nhà Y-sơ-ra-ên bị hoang vu, cho nên Ta cũng đối xử với ngươi như vậy. Hỡi núi Sê-i-rơ, ngươi với cả Ê-đôm, tức là cả xứ ấy sẽ bị hoang vu, và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share