Ê-xê-chi-ên 35:13

Ê-xê-chi-ên 35:13 VIE2010

Các ngươi đã lấy miệng tôn cao mình để chống lại Ta và đã nói nhiều điều xúc phạm Ta. Thật Ta, đã nghe điều đó!’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share