Ê-xê-chi-ên 35:12

Ê-xê-chi-ên 35:12 VIE2010

Ngươi sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, đã nghe những lời sỉ nhục mà ngươi đã nói ra chống lại các núi Y-sơ-ra-ên, rằng: “Các núi ấy đã bị hoang vu và đã phó cho chúng ta ăn nuốt.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share