Ê-xê-chi-ên 19:2

Ê-xê-chi-ên 19:2 VIE2010

và nói: “Mẹ ngươi xưa kia như thế nào? Là sư tử cái ở giữa những sư tử đực; Nằm giữa những sư tử con, Và nuôi bầy con mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share