Ê-xê-chi-ên 19:14

Ê-xê-chi-ên 19:14 VIE2010

Lửa phát ra từ thân nó, Thiêu đốt cành và trái nó Đến nỗi không còn cành khỏe chắc nữa, Để làm gậy cho nhà cai trị. Đó là bài ai ca dùng để khóc than.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share