Ê-xê-chi-ên 1:9

Ê-xê-chi-ên 1:9 VIE2010

cánh tiếp giáp nhau; khi chúng đi thì không quay lại nhưng mỗi con cứ đi thẳng tới trước.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share