Ê-xê-chi-ên 1:6

Ê-xê-chi-ên 1:6 VIE2010

nhưng mỗi con có bốn mặt và bốn cánh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share