Ê-xê-chi-ên 1:5

Ê-xê-chi-ên 1:5 VIE2010

Từ giữa nó, có cái gì giống như bốn sinh vật, hình dạng như sau: chúng giống hình người
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share