Ê-xê-chi-ên 1:3

Ê-xê-chi-ên 1:3 VIE2010

có lời của Đức Giê-hô-va phán riêng với thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, trong xứ người Canh-đê, bên bờ sông Kê-ba. Chính tại đó, tay Đức Giê-hô-va đặt trên ông.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share