Ê-xê-chi-ên 1:22

Ê-xê-chi-ên 1:22 VIE2010

Trên các đầu của sinh vật có một vòm chiếu sáng như thủy tinh dễ sợ trải ra trên đầu chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share