Ê-xê-chi-ên 1:14

Ê-xê-chi-ên 1:14 VIE2010

Các sinh vật ấy chạy qua chạy lại giống như hình tia chớp.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share