Ê-xê-chi-ên 1:13

Ê-xê-chi-ên 1:13 VIE2010

Hình dạng của những sinh vật ấy giống như hình than lửa đang cháy và hình ngọn đuốc, di chuyển giữa các sinh vật ấy; lửa cháy sáng và có tia chớp từ lửa phát ra.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share