Ê-xê-chi-ên 1:10

Ê-xê-chi-ên 1:10 VIE2010

Về hình dạng mặt của chúng thì bốn con đều có mặt người; bốn con đều có mặt sư tử ở bên phải; bốn con đều có mặt bò ở bên trái và bốn con đều có mặt chim ưng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share