Ê-xê-chi-ên 1:1

Ê-xê-chi-ên 1:1 VIE2010

Vào năm thứ ba mươi, ngày mùng năm tháng tư, khi tôi đang ở giữa những người bị lưu đày bên bờ sông Kê-ba, các tầng trời mở ra và tôi thấy những khải tượng của Đức Chúa Trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share