Xuất Ai Cập 3:6

Xuất Ai Cập 3:6 VIE2010

Rồi Ngài lại phán: “Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share