Xuất Ai Cập Ký 23:6

Xuất Ai Cập Ký 23:6 RVV11

Con chớ bẻ cong công lý trong các vụ kiện của người nghèo.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập Ký 23:6