Xuất Ai Cập Ký 23:4

Xuất Ai Cập Ký 23:4 RVV11

Nếu con gặp bò hay lừa của kẻ thù mình đi lạc thì phải dẫn về cho chủ nó.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập Ký 23:4