Xuất Ai Cập Ký 23:32

Xuất Ai Cập Ký 23:32 RVV11

Con đừng kết ước với chúng hoặc với các thần của chúng.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập Ký 23:32