Xuất Ai Cập Ký 23:3

Xuất Ai Cập Ký 23:3 RVV11

Con cũng chớ thiên vị người nghèo trong việc kiện tụng.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập Ký 23:3