Xuất Ai Cập Ký 23:10

Xuất Ai Cập Ký 23:10 RVV11

“Trong sáu năm con hãy gieo trồng và thu hoa lợi trong đất mình.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập Ký 23:10