Xuất Ai Cập 22:26

Xuất Ai Cập 22:26 VIE2010

Nếu con giữ áo choàng của người lân cận mình làm vật thế chấp thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share