Xuất Ai Cập 22:24

Xuất Ai Cập 22:24 VIE2010

cơn giận của Ta sẽ bừng lên, Ta sẽ dùng gươm giết các con; vợ các con sẽ trở nên góa bụa và con các con sẽ mồ côi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share