Xuất Ai Cập 22:23

Xuất Ai Cập 22:23 VIE2010

Nếu cứ ức hiếp họ, và họ kêu van Ta, Ta chắc chắn sẽ nghe tiếng kêu của họ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share