Xuất Ai Cập 22:22

Xuất Ai Cập 22:22 VIE2010

Các con chớ ức hiếp bất cứ một bà góa hay một trẻ mồ côi nào.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share