Xuất Ai Cập 22:19

Xuất Ai Cập 22:19 VIE2010

Kẻ nào nằm với một con vật sẽ bị tử hình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập 22:19