Xuất Ai Cập 22:1

Xuất Ai Cập 22:1 VIE2010

Nếu ai bắt trộm một con bò hay một con chiên rồi giết hoặc bán đi, thì phải đền gấp năm lần cho mỗi con bò và gấp bốn lần cho mỗi con chiên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share