Xuất Ai Cập 21:5

Xuất Ai Cập 21:5 VIE2010

Nếu người nô lệ nói: “Tôi thương chủ, vợ và con cái tôi; tôi không muốn ra đi tự do,”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share