Xuất Ai Cập 21:25

Xuất Ai Cập 21:25 VIE2010

lấy phỏng đền phỏng, lấy vết bầm đền vết bầm, lấy thương tích đền thương tích.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share