YouVersion Logo
Search Icon

Xuất Ai Cập 20

20
Mười Điều Răn
(Phục Truyền 5:1-21)
1Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời nầy: 2“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ.
3Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác.
4Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất.#Xuất 34:17; Lê 19:4; 26:1; Phục 4:15-18; 27:15. 5Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư.#Xuất 34:6-7; Dân 14:18; Phục 7:9-10. 6Nhưng Ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn của Ta.
7Con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài.#Lê 19:12.
8Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh.#Xuất 16:23-30; 31:12-14. 9Con phải làm tất cả công việc mình trong sáu ngày,#Xuất 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Lê 23:3. 10nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con, đều không được làm bất cứ công việc gì cả. 11Vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, nhưng Ngài nghỉ ngày thứ bảy. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy.#Sáng 2:1-3; Xuất 31:17.
12Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.#Phục 27:16; Mat 15:4; 19:19; Mác 7:10; 10:19; Lu 18:20; Êph 6:2,3.
13Con không được giết người.#Sáng 9:6; Lê 24:17; Mat 5:21; 19:18; Mác 10:19; Lu 18:20; Rô 13:9; Gia 2:11.
14Con không được phạm tội tà dâm.#Lê 20:10; Mat 5:27; 19:18; Mác 10:19; Lu 18:20; Rô 13:9; Gia 2:11.
15Con không được trộm cắp.#Lê 19:11; Mat 19:18; Mác 10:19; Lu 18:20; Rô 13:9.
16Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình.#Xuất 23:1; Mat 19:18; Mác 10:19; Lu 18:20.
17Con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con.”#Rô 7:7; 13:9.
Sự khiếp sợ của dân chúng
(Phục Truyền 5:22-33)
18Khi chứng kiến cảnh sấm chớp, tiếng kèn thổi và núi bốc khói thì dân chúng run sợ và đứng xa ra.#Hê 12:18-19. 19Họ nói với Môi-se: “Xin chính ông nói thẳng với chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe; nhưng xin Đức Chúa Trời đừng phán với chúng tôi, e chúng tôi chết mất.” 20Môi-se nói với dân chúng: “Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời giáng lâm để thử lòng anh em, để anh em luôn kính sợ Ngài mà không phạm tội.” 21Dân chúng đứng xa xa, còn Môi-se đến gần đám mây dày đặc, nơi Đức Chúa Trời đang ngự.
Bàn thờ dâng tế lễ
22Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Con hãy nói với con dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Chính các con đã thấy Ta từ trên trời tuyên phán. 23Vậy các con không được làm bất cứ tượng thần nào bên cạnh Ta; cũng đừng tự tạo các tượng thần bằng bạc hay bằng vàng nào cả.’ 24Con hãy lập cho Ta một bàn thờ bằng đất và trên đó dâng tế lễ thiêu, tế lễ bình an, hoặc chiên hay bò của mình. Bất cứ nơi nào Ta tỏ danh Ta để ghi nhớ, Ta sẽ đến và ban phước cho con. 25Nếu con lập cho Ta một bàn thờ bằng đá thì không được dùng đá đẽo, vì nếu con dùng dụng cụ để đẽo thì con đã làm cho đá đó ra ô uế.#Phục 27:5-7; Giôs 8:31. 26Con không được đi lên bàn thờ Ta bằng các bậc thang để thân thể con không hở hang trước bàn thờ.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy