Xuất Ai Cập 20:5

Xuất Ai Cập 20:5 VIE2010

Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share