Xuất Ai Cập 20:25

Xuất Ai Cập 20:25 VIE2010

Nếu con lập cho Ta một bàn thờ bằng đá thì không được dùng đá đẽo, vì nếu con dùng dụng cụ để đẽo thì con đã làm cho đá đó ra ô uế.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share