Xuất Ai Cập 20:24

Xuất Ai Cập 20:24 VIE2010

Con hãy lập cho Ta một bàn thờ bằng đất và trên đó dâng tế lễ thiêu, tế lễ bình an, hoặc chiên hay bò của mình. Bất cứ nơi nào Ta tỏ danh Ta để ghi nhớ, Ta sẽ đến và ban phước cho con.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share