Xuất Ai Cập 20:23

Xuất Ai Cập 20:23 VIE2010

Vậy các con không được làm bất cứ tượng thần nào bên cạnh Ta; cũng đừng tự tạo các tượng thần bằng bạc hay bằng vàng nào cả.’
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share