Xuất Ai Cập 20:21

Xuất Ai Cập 20:21 VIE2010

Dân chúng đứng xa xa, còn Môi-se đến gần đám mây dày đặc, nơi Đức Chúa Trời đang ngự.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share