Xuất Ai Cập 20:18

Xuất Ai Cập 20:18 VIE2010

Khi chứng kiến cảnh sấm chớp, tiếng kèn thổi và núi bốc khói thì dân chúng run sợ và đứng xa ra.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share