Ê-xơ-tê 2:6

Ê-xơ-tê 2:6 VIE2010

Ông bị đày đi khỏi Giê-ru-sa-lem cùng với những người bị vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa bắt làm nô lệ, trong đó có Giê-cô-nia, vua Giu-đa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share