Ê-xơ-tê 2:23

Ê-xơ-tê 2:23 VIE2010

Người ta điều tra sự vụ và thấy quả đúng như vậy nên hai hoạn quan kia đều bị treo cổ. Việc nầy được chép vào sử biên niên trước mặt vua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share