Ê-xơ-tê 2:22

Ê-xơ-tê 2:22 VIE2010

Mạc-đô-chê biết được việc ấy nên ông báo cho hoàng hậu Ê-xơ-tê biết và bà Ê-xơ-tê nhân danh Mạc-đô-chê tâu lại với vua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share