Ê-xơ-tê 2:21

Ê-xơ-tê 2:21 VIE2010

Trong thời gian ấy, Mạc-đô-chê đang ngồi nơi cổng hoàng cung. Có hai hoạn quan giữ cửa cho vua là Bích-than và Thê-rết vì tức giận A-suê-ru nên mưu toan ám hại nhà vua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share