Truyền Đạo 10:15

Truyền Đạo 10:15 RVV11

Công việc cực nhọc của kẻ ngu dại làm hắn mệt mỏi Đến nỗi chẳng còn biết đường về thành.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 10:15