Truyền Đạo 10:13

Truyền Đạo 10:13 RVV11

Nó khởi đầu với lời lẽ điên rồ, Và kết thúc với lời lẽ gian ác ngông cuồng.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 10:13