Truyền Đạo 10:11

Truyền Đạo 10:11 RVV11

Nếu rắn cắn trước khi bị ếm, Thì thầy bùa rắn chẳng còn ích gì.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 10:11