Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:9

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:9 RVV11

Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là sản nghiệp Ngài.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:9