Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:48

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:48 RVV11

Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:48