Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:37

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:37 RVV11

Bấy giờ Ngài sẽ hỏi: “Các thần của họ Những vầng đá họ ẩn thân
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:37