Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:34

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:34 RVV11

Việc như thế làm sao Ta quên được? Ta đã niêm phong nó trong kho tàng của Ta.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:34