Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:28

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:28 RVV11

Vì họ là một dân kém khôn ngoan, Thiếu hiểu biết.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:28