Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:26

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:26 RVV11

Ta định: ‘Ta sẽ phân tán họ khắp nơi, Xóa sạch kỷ niệm họ khỏi loài người.’
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:26